SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2017/2018
- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Podstawowa - programy nadal aktualne

- Gimnazjum

- Branżowa Szkoła I stopnia - dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

- Branżowa Szkoła I stopnia


Program profilaktyczny„ Żyję w przyjaźni z sobą i innymi ” - Szkolny program profilaktyczny- celem programu jest stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na społeczność szkolną. Program skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz do nauczycieli, rodziców

Szkoła Heroicznej Wyobraźni „ W każdym z nas jest coś pięknego i interesującego”- Szkolny Szkoła Heroicznej Wyobraźni jest to projekt , który ma na celu przeciwdziałaniu złu we wszelkiej postaci oraz nabywanie ważnych wartości , obrony ich , godności, tolerancji i poglądów. Są to bardzo ważne wartości w życiu młodego człowieka, które trzeba kształtować już od najmłodszych lat. Działania w ramach programu wychowawczego są realizowane przez tydzień i utrwalane przez wszystkich uczniów w szkole z pomocą wychowawców i nauczycieli.

„Szkoła bez przemocy - bezpieczna i przyjazna szkoła” - celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania agresji i przemocy; program akcentuje potrzebę rozwijania umiejętności współpracy, akceptacji i tolerancji inności oraz różnic pomiędzy rówieśnikami a także kształtuje pozytywny wizerunek własnej osoby. Koordynator p. K. Kalinowska.

Szkoła Promująca Zdrowie,, Stawiamy na Zdrowie i Bezpieczeństwo” - Program realizuje cała społeczność szkolna. Celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej , bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej poprzez: promowanie zdrowego stylu życia, szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań na rzecz zdrowia, rozwijanie postaw obywatelskich

,,Jestem świadomy, jestem bezpieczny” - jest cyklem działań profilaktyczno-edukacyjnych realizowany w ramach działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od czerwca 2016 roku do grudnia 2016 roku. Adresowany jest do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim oraz ich rodzin. Realizacja zadania obejmuje cykl spotkań i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień , prowadzonych przez specjalistów/ pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Działania mają na celu kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje , uwrażliwienie na zagrożenia życia codziennego oraz wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami.


Forum Szkół Integralnego Wychowania -głównym celem programu jest wspomaganie kadry szkolnej we wzmacnianiu wychowawczej funkcji szkoły w integralnym rozwoju i wychowaniu uczniów. Inicjatorem programu jest wyższa uczelnia KUL w Lublinie. Program oparty jest na podstawie katalogu wartości. Treści realizowane są podczas realizowania programów wychowawczych wszystkich typów szkół SOSW.

Program Doradztwa Zawodowego – program skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół pond gimnazjalnych. Celem głównym programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia poprzez pobudzenie uczniów do samopoznania i zdobycia wiedzy niezbędnej do właściwego zaplanowania kariery zawodowej.

"Program Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem"
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przystąpił do programu Chronimy Dzieci i ubiega się o certyfikat dla placówek, które realizują program w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014-2016. W związku z tym została powołana grupa robocza do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem grupy było opracowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W skład grupy wchodzą: Psycholog szkolny- Pani Justyna Kosowska- osoba odpowiedzialna za monitoring realizacji dokumentu Polityka ochrony dzieci przed Krzywdzeniem. Pan Łukasz Trosiński- osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej, Pani Magdalena Ostasz- nauczyciel w przedszkolu, Pani Anna Panek – nauczyciel Szkoły Podstawowej, Pan Piotr Skowronek- nauczyciel Gimnazjum Pan Paweł Steć- nauczyciel Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Pani Agnieszka Jaszcz- nauczyciel WDŻ Pani Katarzyna Panasiuk- nauczyciel, Pani Barbara Wierzbicka- personel pomocniczy. Członkowie powołanej grupy oprócz Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem opracowali Kartę interwencji – formularz , oraz oświadczenie o niekaralności dla pracowników pracujących w placówce oraz nowo zatrudnionych. Wszyscy pracownicy naszego Ośrodka zapoznali się ze standardami polityki . W najbliższym czasie nasza placówka będzie ubiegać się o certyfikat dla placówki , które realizuje Polityką Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.

"Program adaptacji dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną w Szkole Podstawowej SOSW"
Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających do adaptacji dzieci w nowym środowisku szkolnym odpowiednio do ich potrzeb. Ważne jest wspieranie dziecka i jego rodziny w nowej sytuacji oraz budowa pomostu po między doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi. Realizacja programu ma na celu stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły. Koordynatorami tych działań są nauczyciele z przedszkola wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

"WF z klasą"
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim już drugi rok z kolei bierze udział w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF z klasą”. Poprzez realizację inicjatyw z dziedziny wychowania fizycznego i sportu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoły spełniające wymagane kryteria otrzymują certyfikat „Szkoła – WF z klasą”. Działania nauczycieli wychowania fizycznego w poprzednim roku spełniły wszelkie wymagania programu dotyczące aktywności dzieci i młodzieży, Lokalnej Akcji Sportowej (LAS) i Sportowego Okrągłego Stołu (SOS). W bieżącym roku szkolnym – na miarę możliwości szkoły prowadzony będzie blog dotyczący akcji. Prowadzić go będzie pan Mariusz Arbaczewski. Nauczycielami biorącymi udział w programie są:
- pani Joanna Jaszcz – Dębska – koordynator,
- pan Łukasz Ciężki – nauczyciel wychowania fizycznego,
- pan Janusz Cyfrowicz – nauczyciel wychowania fizycznego,
- pan Mariusz Matysiewicz - nauczyciel wychowania fizycznego.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do wspólnych działań.
Po zakończeniu prac i aktywności w ramach I edycji akcji „WF z klasą” w październiku 2014 roku przeprowadzono w naszej szkole drogą ankiety wśród uczniów dyskusję na temat proponowanych form aktywności fizycznej i postawiono kolejny raz pytanie „Jakie formy aktywności fizycznej preferują uczniowie w nowym roku szkolnym?”, co chcieliby zmienić w lekcjach wychowania fizycznego, czego im brakuje lub czego mają niedosyt? Była to nowa forma debaty w ramach Sportowego Okrągłego Stołu.
Oto wyniki ankiety i wnioski po obradach SOS do dalszej pracy:
- kontynuować aktywne przerwy i zajęcia aerobiku,
- organizować częściej zajęcia na basenie,
- organizować częściej zajęcia na świeżym powietrzu,
- zorganizować pokazowe zajęcia fitness, zumby z instruktorem lub trenerem tej dyscypliny,
- wprowadzić lekcje z elementami rywalizacji, zawodów między klasami,
- zorganizować zajęcia dla osób z nadwagą, otyłością
Wychodząc naprzeciw propozycjom i oczekiwaniom uczniów nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali następujące nowe formy aktywności i zajęć:
- zorganizowanie pokazowych zajęć z zumby i fitness – pani Joanna Jaszcz - Dębska
- zorganizowanie konkursu żonglerki – pan Łukasz Ciężki,
- turniej Strongboy – pan Janusz Cyfrowicz,
- zastosowanie elementów gimnastyki, rekreacyjno – kompensacyjnej przy muzyce – pan Mariusz Matysiewicz
- zorganizowanie akcji „Płaski brzuch na wiosnę z NEW LIFE” - pani J. Jaszcz - Dębska
10 października 2013 roku zapisze się w pamięci uczniów SOSW, bowiem tego dnia odbyły się w naszej szkole obrady SPORTOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU – debata poświęcona wychowaniu fizycznemu i aktywności fizycznej.
W debacie uczestniczyło ponad 50 uczniów, w tym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Na spotkaniu obecna była również pani dyrektor Jolanta Purgał, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wychowania fizycznego – pan Łukasz Ciężki i pan Andrzej Romanowski, koordynator programu WF z klasą - nauczycielka wychowania fizycznego pani Joanna Jaszcz – Dębska. N a początku uczniowie opowiadali o tym jak teraz wyglądają lekcje wf, co im się w nich podoba, a co można byłoby w nich zmienić. W dalszej części przedstawiali swoje pomysły i rozwiązania na ciekawsze lekcje wf i zajęcia pozalekcyjne – sportowo – rekreacyjne. Debata miała charakter burzy mózgów, więc każdy mógł wziąć w niej udział i podzielić się swoimi uwagami, cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.
Podsumowując nasze spotkanie doszliśmy do wspólnych wniosków, które dla utrwalenia zapisaliśmy na tablicy:
1. Zapewnić miejsce na szatnię – przebieralnię.
2. Zakupić nowy sprzęt sportowy.
3. Organizować wyjazdy rowerowe, marsze terenowe.
4. Organizować imprezy sportowe i festyny zdrowia.
5. Włączyć do oferty zajęć: zajęcia taneczne, jazdę na rolkach, łyżwach, bilard, zajęcia cyrkowe.
6. Organizować przerwy na sportowo dla uczniów w formie aerobiku.
Jedną z preferowanych od lat form aktywności ruchowej w naszej szkole są zajęcia sportowo – rekreacyjne i pływanie. Cieszą się one dużą popularnością wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy również biorą w nich udział. Przynoszą one zadowolenie i radość dzieciom, poprawiają zdrowie, uspołeczniają, integrują, uczą bezpiecznego zachowania się na basenie i akwenach wodnych. Są doskonałą formą rekreacji i rehabilitacji. Dają poczucie bezpieczeństwa, stwarzają możliwości odniesienia sukcesów na miarę swoich możliwości, uczą stylowego pływania tak, by w miarę możliwości móc sprawdzić się w roli zawodnika na zawodach i podczas zmagań sportowych.
Lekcje wychowania fizycznego na basenie prowadzą:
- pani Anna Panek – klasy I – III szkoły podstawowej,
- pan Łukasz Ciężki – klasa I i III gimnazjum,
- pani Joanna Jaszcz – Dębska – klasa II gimnazjum
W klasach młodszych zajęcia bazują na grach i zabawach ruchowych, ćwiczeniach oswajających z wodą i ćwiczeniach wypornościowych.
W klasach starszych oprócz rekreacji wprowadzane są elementy techniki pływania stylami pływackimi.
Pozalekcyjne wychowawcze i rehabilitacyjne zajęcia sportowe prowadzą pan Łukasz Ciężki i pan Grzegorz Oprawski.
Praca nauczycieli na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach pozalekcyjnych przyniosła wymierne efekty. Nasi uczniowie: Artur Bujek, Jakub Bujek i Jakub Kowalczyk 18 listopada 2014 r. reprezentowali SOSW na Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu. Bardzo dobrze wypadli w sportowej rywalizacji, Artur na dystansie 50 m st. dowolnym z wynikiem 34.09 zajął 2 miejsce i zdobył srebrny medal. Udany debiut świetnie rokuje na przyszłość.
Koordynator: pani Joanna Jaszcz-Dębska.

(ZOBACZ GALERIĘ)