PREZYDIUM RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019


Pani Jolanta Mućko
- przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Elżbieta Teleszko -
zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Renata Bylicka -
zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Sylwia Marczuk -
Komisja Rewizyjna
Pani Monika Dymitruk-
Komisja Rewizyjna
Pan Agnieszka Bosko -
Komisja Rewizyjna
Pan Renata Pietrasiak -
Komisja Rewizyjna
Pan Joanna Świderska -
Komisja Rewizyjna


ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ


Szanowni Rodzice
Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU ,,WSPÓŁPRACA ZE SRODOWISKIEM LOKALNYM”
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 2572, z późn. zm.).
2. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim
3. Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
4. Konwencja Praw Dziecka.
5. Programy Wychowawcze.
CELE GŁÓWNE
1. Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami.
2. Monitorowanie przyjętych zasad, reguł.
3. Usprawnianie współpracy między rodziną a placówką.
CELE WSPÓŁPRACY
1. Uświadomienie rodzicom, że wszechstronny rozwój dziecka zależy od wspólnie przyjętych do realizacji działań.
2. Ustalenie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych.
3. Usprawnienie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz zwiększenie jej efektywności.
4. Stworzenie klimatu wzajemnego porozumienia i zaufania.
5. Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami.
6. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania.
7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Wzbogacenie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i kształcenia.
9. Rozwijanie aktywnej współpracy z placówką.
Podstawą współpracy rodziców i szkoły jest partnerstwo oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków.
ZASADY WSPÓŁPRACY:
1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, grup wychowawczych, nauczycielami, psychologiem szkolnym, dyrektorem jest szkoła;
2. Cykliczne spotkania rodziców z wychowawcą klasy odbywają się w następujących terminach i są poświęcone tematyce:
• wrzesień– informacja o organizacji roku szkolnego, programie nauczania, planie lekcji, obowiązkach ucznia, szkolnym systemie oceniania, wzajemnych oczekiwaniach rodziców i nauczycieli,
• listopad– informacje na temat bieżących wyników w nauce, frekwencji, rokowań dotyczących klasyfikacji semestralnej, współpracy domu rodzinnego ucznia ze szkołą,
• styczeń– przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej, wyników podjętych działań wychowawczych i opiekuńczych,
• kwiecień- bieżąca analiza postępów ucznia w nauce, aktywności w różnych formach życia szkoły,
• inne– dodatkowe terminy spotkań z rodzicami w zależności od potrzeb zespołu klasowego ustalają wychowawcy indywidualnie, po uzgodnieniu z dyrektorem.
3. Obecność rodziców na zebraniu w terminach statutowych jest obowiązkowa.
Przeprowadzanie zebrań uznawane jest za wywiązywanie się szkoły z obowiązku informowania rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.
4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła zaprasza rodziców poza ustalonymi terminami;
5. Spotkania odbywają się w formach:
• udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych,
• innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły,
6. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji Indywidualnego Program Edukacyjno-Terapeutycznego oraz dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
7. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
• Najtrudniejsze sprawy ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami;
• Największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
• Udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które mogą pomóc. 8. W trakcie zebrań klasowych nie wskazane jest:
• Informowanie tylko o negatywnych ocenach,
• Publiczne czytania ocen,
• Używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,
• Podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców.
9. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:
• Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych;
• Pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych;
• Udział rodziców w takich formach pracy szkoły: wycieczki, lekcje otwarte, wyjazdy na basen, imprezy szkolne i klasowe
• Pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.
10. Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu Rodzicowi w czasie zajęć lekcyjnych oraz gdy pełni inne obowiązki, np. dyżur podczas przerwy między lekcyjnej
11. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym każdą wizytę rodzica lub rozmowę telefoniczną, a w szczególności jeżeli dotyczy jakiegoś problemu związanego z uczniem.
12. Rodzice ucznia dowożonego transportem zorganizowanym przez gminę zobowiązani są do systematycznego kontaktu z ,,Zespołem Nauczycieli”- minimum jeden raz w miesiącu. Harmonogram spotkań ustala wspólnie rodzicem wychowawca klasy.
13. Do przekazywania bieżących informacji służy ,,ZESZYT KONTAKTÓW” założony przez szkołę. (,, gminny opiekun ucznia” pośredniczy w przekazywaniu zeszytu kontaktów).
14. Rodzic jest zobowiązany do przekazywania informacji bezpośrednio lub poprzez wpis w zeszycie kontaktów o złym samopoczuciu (psychicznym lub fizycznym) ucznia przed wyjazdem do szkoły – dotyczy to również szkoły przed wyjazdem do domu.
15. Jeżeli u ucznia występują dolegliwości chorobowe rodzic zobowiązany jest do pozostawienia ucznia w domu, aż do ich ustąpienia.
16. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia nauczyciele ( również pielęgniarka szkolna) nie podają leków bez pisemnej prośby rodzica, zlecenia lekarza, na którym napisane jest dawkowanie leków. Nauczyciel przyjmujący zadanie musi wyrazić na to zgodę.
17. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.
18. W przypadku wystąpienia u dziecka podejrzenia choroby zakaźnej rodzic przywozi dziecko do szkoły po wyleczeniu oraz okazaniu zaświadczenia lekarskiego ( od specjalisty w zależności od rodzaju choroby).
19. W przypadku gdy mimo treningów czystości, uczeń nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, rodzic winien wyposażyć swoje dziecko w pampersy oraz odzież na zmianę stosownie do potrzeb.
19.Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych) wymaga pisemnej zgody rodziców. Kwalifikacji uczniów do udziału w wycieczce szkolnej dokonuje Klasowy Zespól Nauczycieli biorąc pod uwagę między innymi stan zdrowia uczniów i rodzaj organizowanej wycieczki.
SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ SZKOŁA-RODZICE , RODZICE- SZKOŁA.
1. Spotkania planowe na terenie szkoły.
2. Konsultacje z nauczycielem ustalone za pośrednictwem tel. szkolnego.
3. Rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub przypadku losowym).
4. Notatka w ,,Zeszycie kontaktów”.
5. List wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
6. Zawiadomienie za pośrednictwem ogłoszeń, umieszczonych w wyznaczonych w ośrodku miejscach (tablice ogłoszeń).
7. Wiadomość na stronie internetowej szkoły.