W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej
w Radzyniu Podlaskim część wychowanków zamieszkuje w internacie. Jest to placówka koedukacyjna.
Do najważniejszych zadań internatu należy:
- zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży w okresie kształcenia w ośrodku,
- zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oraz całodziennego, odpłatnego wyżywienia,
- kształtowanie społecnie pożądanych postaw wychowanków,
- stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenia umiejętności szkolnych, a także uczestnictwa w kulturze,
- wdrożenie do samodzielnego wykonywaniaczynności samoobsługowych oraz prac porządkowo- gospodarczych umożliwiających jak najbardziej pełne funkcjonowanie społeczne

Praca wychowawcza internatu odbywa się w ramach 5 grup, utworzonych z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności umysłowej wychowanków. Do realizacji zadań wychowawczych internat posiada:
- 12 pokoi sypialnych,
- jadalnię,
- izolatkę,
- pomieszczenia sanitarne,
- świetlicę
- szatnię,
- pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
- tereny sportowo- rekreacyjne,
- w czasie nauki własnej korzysta z pomieszczeń szkoły

Kadrę wychowawczą internatu stanowi 14 nauczycieli - wychowawców, posiadających uprawnienia w zakresie oligofrenopedagogiki.

Pedagogiczna opieka wychowawcza sprawowana jest całodobowo. W nocy opiekę nad mieszkańcami internatu oprócz nauczyciela sprawuje opiekunka nocna.
W internacie obowiązuje następujący rozkład dnia:
6.30 - pobudka
6.35- 7.30 - czynności poranne
7.30 - 7.45 - śniadanie
7.45 - 8.00 - przygotowanie do zajęć lekcyjnych
8.00 - 13.30 - zajęcia lekcyjne
13.30 - 14.00 - obiad
14.00 - 16.00 - zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze
16.00 - 18.00 - nauka własna
18.00 - 18.30 - kolacja
18.30 - 20.00 - zajęcia w kołach zainteresowań i grupach wychowawczych
20.00 - 21.30 - toaleta wieczorna
21.30 - 22.00 - przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 - 6.00 - cisza nocna
Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa jego regulamin (patrz załączniki do statutu Ośrodka).

Wychowankowie internatu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w ramach działalności organizacji i kół zainteresowań. Przy internacie działają nastepujące koła i organizacje:
koło muzyczne (opiekun: Dorota Baran)
koło plastyczne (opiekun: Anna Krupska)
koło krajoznawczo- turystyczne (opiekunowie: Małgorzata Łukaszewicz, Ewa Gawlik, W. Kujawa)
koło teatralne (opiekunowie: Katarzyna Blicharz-Żelazowska, Mariola Król, Anna Urbaniak, S. Ochal, J. Skowronek)
koło ekologiczne (opiekunowie: Monika Malon, Justyna Mordel, W. Kujawa, G. Laskowska)
koło sportowe (opiekun: Grzegorz Oprawski)
PCK (opiekun: Anna Grochowska)
samorząd wychowanków internatu i samorząd uczniowski (opiekun: A. Urbaniak)
koło garncarskie (opiekunowie: Monika Malon, Justyna Mordel)
drużyna harcerska "Nieprzetartego szlaku" (opiekunowie: Agnieszka Oworuszko, Michał Mich, Agnieszka Zielińska, Ewa Mucha-Marciniak)
klub "Wiewiórka" (opiekun: Anna Panek)
Gazetka szkolna "Nasza Gazetka" (opiekun: Wiesław Kujawa)
Kronika ośrodka (opiekunowie: Ewa Kolęda)

Do dyspozycji wychowanków są również następujące pracownie i sale:
pracownia komputerowa
pracownia gospodarstwa domowego
pracownia techniki- obróbka drewna i metalu (utworzona w październiku 2004r.)
pracownia garncarska
sala rehabilitacyjna
sala rekreacyjno-ruchowa
biblioteka i czytelnia multimedialna
gabinet logopedyczny
gabinet EEG Biofeedback
gabinet rewalidacji indywidualnej
pracownie przedmiotowe

Pozwalają one na ciekawą i dostosowaną do możliwości rozwojowych wychowanków organizację czasu wolnego. Wychowankowie internatu objęci są wsparciem psychologa.


Praca wychowawcza internatu odbywa się w pięciu grupach,
głównie rekrutujących się spośród uczniów jednej klasy.
Opiekę nad nimi sprawują następujący wychowawcy:
Grupa I - Ewa Gawlik, Anna Kiewel
Grupa II - Grażyna Laskowska, Wioletta Musiatowicz,
Grupa III - Wiesław Kujawa, Małgorzata Trojak
Grupa IV - Teresa Nowakowska - Dyczko, Małgorzata Łukaszewicz

Funkcjonuje również świetlica:
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej od godz.11.30 do 15.00.( grupa młodsza) oraz od 12.30-16.00 (grupa starsza). Funkcjonują trzy grupy młodsze ( Gr. I, IIa, IIb) oraz jedna grupa starsza. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie w szczególności:
- uczniowie rodziców pracujących,
-uczniowie dowożeni transportami z ościennych gmin,
-uczniowie samodzielnie dojeżdżający PKS
Wychowawcy grup świetlicowych:
Katarzyna Bojaczuk grupa I
Natalia Trochonowicz grupa II
Teresa Nowakowska - Dyczko grupa III
Jolanta Lewicka grupa IV
Wioletta Musiatowicz grupa IV A/B
Regulamin świetlicy