Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim "RAZEM" funkcjonuje od stycznia 2010 r.
Jest to organizacja o charakterze charytatywnym, której misją jest działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim:
- wspomaganiem procesu kształcenia, rozwoju i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- mobilizowaniem społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
- propagowaniem działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w placówce.

Realizując cele i zadania statutowe stowarzyszenie nawiązało i kontynuuje współpracę z Urzędem Miasta Radzyń Podlaski, Laboratorium Kosmetycznym dr Ireny Eris orz innymi darczyńcami, którym bliskie są problemy funkcjonowania osób o specyficznych problemach edukacyjnych. Pozyskane fundusze i dary rzeczowe posłużyły jako:
- doposażenie braków wychowanków w środki higieny osobistej
- nagrody w różnorodnych konkursach szkolnych,
- podarunki świąteczne dla rodziców uczniów,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne uczniów ZSZ i SPdP oraz środki plastyczne i techniczne kół zainteresowań, działających w placówce,
- uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki w książki i materiały pomocne przy prowadzeniu terapii z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w Mysłowicach. Współpraca polegała na przekazaniu i wykorzystaniu środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń podatkowych darczyńców w ramach "Akcji 1%". Efektem współpracy było otrzymanie wsparcia finansowego i zakup pomocy dydaktycznych. Zakupione artykuły to nowoczesne środki dydaktyczne, które wspomagają proces edukacyjny osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wielozmysłowe oddziaływanie na ucznia. Są to:
- tablica interaktywna,
- ekran zwijany,
- stół do tenisa stołowego z akcesoriami,
- robot kuchenny,
- kamizelki obciążeniowe,
- maty i klocki edukacyjne,
- narzędzia ręczne i elektronarzędzia do obróbki drewna.


kontakt:
Stowarzyszenie "RAZEM''

ul. Sitkowskiego 1B
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 351 30 09
tel/fax 83 352 78 71
e-mail:
razemsosw@powiatradzynski.pl
www.razemsosw.powiatradzynski.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Radzyń Podlaski
98 8046 0002 2001 0103 9232 0001
NIP 5381832851
REGON 060564807

Zarząd Stowarzyszenia „Razem”
Anna Kiewel – prezes
Monika Malon – wiceprezes
Katarzyna Kalinowska – wiceprezes
Michał Mich – skarbnik
Justyna Mordel – sekretarz
Paweł Steć – członek zarządu
Marta Kożuch– członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Elżbieta Koperwas – przewodnicząca
Janusz Cyfrowicz – członek
Katarzyna Sowa - członek