PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Gimnazjum Nr 3
Do Gimnazjum Nr3 w Radzyniu Podlaskim uczęszczają uczniowie, którzy pobierają naukę w następujących klasach
Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymPRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY