PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 GIMNAZJUM NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zespoły Edukacyjno -Terapetyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymPRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 GIMNAZJUM NR3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA